Loading ramps and canopies

 رمپ :

بیشترین دغدغه ای که هر کارگاه صنعتی احساس می کند عدم صدمه دیدن مواد اولیه و یا محصول

نهایی می باشد . عمده آسیبی که مواد اولیه و یا محصول نهایی می بیند در حین بار گیری یا تخلیه کالا

ناشی می گردد . این امر عمدتا ناشی از اختلافات سطح کامیون های باربری و سطح کارگاه می باشد .

بدین منظور سیستم های رمپ اتوماتیک بسیار مفید خواهد بود . استفاده از رمپ های اتوماتیک نه تنها

باعث کاهش آسیب های بار گیری بر کالا ها شده بلکه با استفاده از چادرهای بارگیری تبادل انرژی و

حرارت از کازگاه به بیرون را به حداقل می رساند .

این رمپ ها در تناژ های 6 و 9 قابل اجرا می باشند .

چادر بارگیری :

بیشترین دغدغه ای که هر مرکز صنعتی احساس می کند عدم تبادل حرارتی در هنگام تخلیه و بارگیری

محصول می باشد . بدین منظور سیستم های اتوماتیک چادر بار گیری بسیار مفید خواهد بود .

به علت اینکه در هنگام تخلیه و بار گیری ، تریلر فاصله ای نسبت به خروجی سالن دارد و در زمان باز

بودن درب تبادل حرارتی از این فاصله ایجاد شده ، صورت می پذیرد لذا برای این مشکل و عدم

تبادل حرارت و انرژی از چادرهای بارگیری استفاده می گردد . این چادرها به مانند تونلی بین خروجی

سالن و تریلر عمل نموده و هر گونه فضای باز در حین بارگیری را از بین می برد .

چادر های بارگیری نسبت به محل نصب و همچنین نوع قرار گرفتن تریلر می تواند به صورت های

مختلف به کار گرفته شوند .

Office Address :

No.13 - 4th floor - Mehregan building

PostalCode : 3136973587

TEL : +98-02632731049          

       02632761120

02695003672-3

Mobile: +98-9123110162

www.spm-co.com

 info@spm-co.com

shipyarddoor.com